Information om fotografering av mig

Innan fotografering görs

  • Tillstånd av markägaren att vistas i området och ev. intervjuer
  • Kontroll av fornlämningar i området för att undvika skador och även fotografera dessa
  • Kontroll av historiska kartor om tidigare bebyggelse om ev. samhörighet till platsen


Foto och video

Foton och filmer är fria att användas ENBART för privat bruk, bara man talar om att den hämtas på denna sida.

Naturfotografering

All fotografering och filming görs med stor försiktighet och respekt för djur och natur för att inte störa efterson det oftast sker på en känslig tidpunkt för djuren.

Ödehus fotografering

All fotografering och filming görs med stor försiktighet och respekt för den som en gång ägt föremålen. Bilder som tas inne i husen görs enbart om huset är öppet eller om ägaren har öppnat det. I möjligaste mån kontaktas ägaren för tillåtelse innan fotografering görs.

Om ett föremål måste flyttas för att få bättre bilder tittar man att de håller att flyttas på, sedan läggs de tillbaka på samma plats. Helst försöker vi i möjligaste mån inte vidröra något.

Föremål med personlig anknytning som brev, smycken mm filmas eller fotograferas aldrig

Inga föremål som vi hittar tas från platsen.

Plundring och skadegörlese

För att skydda husen från Plundring och skadegörlese kan jag inte tala om vart jag hittat husen, och inga bilder som kan avslöja platsen tas.

Tips som kommer via mail skickas aldrig vidare till någon annan.

Historiskt värde

Hittas föremål av högt historiskt värde eller troliga fornlämningar som inte finns registrerade överlämnas det till Riksantikvarieämbetet för utredning.

Avslutad fotografering och dokumentation

Från April 2014 görs även en dokumentation av ett ödehus med fornlämningar och tidigare bebyggelses samhörighet till platsen. Husen och andra detaljer kring platsen märks ut på karta. Denna dokumentation delges enbart till hembygdsföreningar eller liknande och görs ENBART vid ett personligt möte.

Även säkerhetsrisker som tex. öppna brunnar, rasrisker mm. meddelas till markägaren